Obsessiv-kompulsiv störning

DEFINITION

Tvångssyndrom (OCD) kännetecknas av orimliga tankar och rädslor (tvångstankar) som leder till repetitiva beteenden (tvångshandlingar). Det är möjligt att ha enbart tvångstankar eller enbart tvångshandlingar och ändå ha OCD. Personer med tvångssyndrom kan känna sig drivna att utföra tvångshandlingar i ett försök att lindra ångest och oro.

SYMPTOM

Symtom på tvångstankar: Upprepade, ihållande, oönskade drifter eller bilder som orsakar ångest. Teman inkluderar rädsla för kontaminering, ordning och reda, aggressiva tankar och oönskade tankar.

Tvångssymtom: Upprepade beteenden som drivs av behovet av att förebygga ångest relaterad till tvångstankar. Teman inkluderar tvätt, räkning, kontroll och krav på försäkran.

ORSAKER

Orsaken till OCD är inte helt klarlagd men kan involvera biologiska faktorer som förändringar i hjärnans kemi eller genetik. Miljöfaktorer som infektioner tros också spela en roll.

RISKFAKTORER

Faktorer som ökar risken för att utveckla OCD är familjehistoria och exponering för stressande livshändelser som utlöser påträngande tankar och ritualer.

KOMPLIKATIONER

Komplikationer i samband med tvångssyndrom är svårigheter att gå till jobbet eller skolan, problem i relationer, ångestsyndrom, depression, ätstörningar, självmordstankar, drogmissbruk och kontakteksem på grund av frekvent handtvätt.

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Förbered dig inför besöket genom att anteckna symtom, personlig information, mediciner och frågor till vårdgivaren. Frågorna kan omfatta frågor om OCD-diagnos och behandlingsalternativ.

TESTER OCH DIAGNOS

För att ställa diagnosen tvångssyndrom krävs fysiska undersökningar, laboratorietester, psykologiska utvärderingar och uppfyllande av specifika kriterier som anges i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM).

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Behandling av tvångssyndrom omfattar psykoterapi (exponering och responsprevention) och läkemedel (vanligen antidepressiva läkemedel). Terapin syftar till att hjälpa till att hantera tvångstankar och tvångshandlingar på ett effektivt sätt.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

Tidig behandling kan bidra till att förhindra att OCD-symtomen förvärras. Livsstilsförändringar som regelbunden motion, hälsosam kost, tillräcklig sömn och stresshanteringstekniker kan ha en positiv inverkan på behandlingsresultaten.

HANTERING OCH STÖD

Att hantera tvångssyndrom kan vara en utmaning; utbildning om tillståndet, deltagande i stödgrupper, fokus på återhämtningsmål, hitta hälsosamma utlopp, lära sig avslappningstekniker och upprätthålla regelbundna aktiviteter kan hjälpa till att hantera tvångssyndrom på ett effektivt sätt.


FRÅGOR

  1. Vad är tvångstankar vid OCD?

Tvångstankar är upprepade oönskade begär eller bilder som orsakar ångest.

  1. Vilka är några exempel på besatthetstecken och symtom vid OCD?

Exempel är rädsla för kontaminering, tvivel om låsta dörrar/spisar, intensiv stress över ordning och reda.

  1. Vad är tvångstankar vid OCD?

Tvångstankar är repetitiva beteenden som drivs av behovet att förhindra ångest relaterad till tvångstankar.

  1. Ge exempel på tecken och symtom på tvångssyndrom vid OCD.

Exempel på detta är att tvätta händerna tills huden blir rå, kontrollera dörrar/spisar upprepade gånger.

  1. Vilka är några riskfaktorer för att utveckla OCD?

Bland riskfaktorerna finns en familjehistoria med sjukdomen och exponering för stressande livshändelser.

  1. Hur diagnostiseras OCD?

För att ställa diagnos måste man uppfylla de specifika kriterier som anges i DSM samt genomgå fysiska undersökningar och psykologiska utvärderingar.

  1. Vilka är de viktigaste behandlingarna för OCD?

De huvudsakliga behandlingarna för OCD är psykoterapi (exponerings- och responsförebyggande) och mediciner (vanligen antidepressiva).

  1. Hur kan livsstilsförändringar ha en positiv inverkan på behandlingen av OCD?

Regelbunden motion, hälsosam kost, tillräcklig sömn, stresshanteringstekniker kan positivt påverka behandlingens resultat.

  1. Vilka är några copingstrategier för att hantera OCD?

Hanteringsstrategier inkluderar utbildning om tillståndet, gå med i stödgrupper och hitta hälsosamma sätt att få utlopp för energi.

  1. Kan du sluta ta medicin mot OCD plötsligt?

Nej, det är viktigt att rådgöra med din läkare innan du slutar medicinera eftersom abrupt avbrott kan leda till abstinensliknande symtom.