Leukemi, allmän

DEFINITION

Leukemi är cancer i kroppens blodbildande vävnader, inklusive benmärgen och lymfsystemet. Det finns många olika typer av leukemi, där vissa är vanligare hos barn och andra hos vuxna. Behandlingen kan vara komplicerad, men det finns framgångsrika strategier.

SYMPTOM

Symtomen varierar beroende på typen av leukemi och kan inkludera feber, trötthet, frekventa infektioner, viktminskning, svullna lymfkörtlar, lätta blåmärken och skelettsmärta.

ORSAKER

De exakta orsakerna är inte helt klarlagda men inbegriper genetiska faktorer och miljöfaktorer. Mutationer i DNA leder till onormal celltillväxt i benmärgen, vilket resulterar i leukemi.

RISKFAKTORER

Faktorer som ökar risken är tidigare cancerbehandling, genetiska sjukdomar, exponering för vissa kemikalier som bensen, rökning och leukemi i släkten.

TESTER OCH DIAGNOS

Diagnosen omfattar fysiska undersökningar, blodprov och benmärgsprov för att upptäcka onormala celler. Ytterligare tester avgör typ och stadium av leukemi.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Behandlingsalternativen omfattar kemoterapi, biologisk terapi, målinriktad terapi, strålterapi och stamcellstransplantation beroende på leukemins typ och svårighetsgrad.

HANTERING OCH STÖD

Att få diagnosen leukemi kan vara förödande. Det är viktigt att lära sig mer om sjukdomen för att kunna fatta beslut, ha nära relationer för att få stöd och söka rådgivning eller stödgrupper för känslomässigt välbefinnande.

FRÅGOR

  1. Vad är leukemi?

Leukemi är cancer i kroppens blodbildande vävnader.

  1. Vilka är de vanligaste symptomen på leukemi?

Vanliga symtom inkluderar feber, trötthet, frekventa infektioner, svullna lymfkörtlar och lätta blåmärken.

  1. Vilka är några riskfaktorer för att utveckla leukemi?

Bland riskfaktorerna finns tidigare cancerbehandling, genetiska sjukdomar, exponering för vissa kemikalier som bensen, rökning och leukemi i släkten.

  1. Hur diagnostiseras leukemi?

Diagnosen omfattar fysiska undersökningar, blodprov och benmärgsprov för att upptäcka onormala celler.

  1. Vilka behandlingsalternativ finns för leukemi?

Behandlingsalternativen omfattar kemoterapi, biologisk terapi, målinriktad terapi, strålterapi och stamcellstransplantation.

  1. Hur kan man hantera en leukemidiagnos?

Till copingstrategierna hör att lära sig om sjukdomen för att kunna fatta beslut, att upprätthålla nära relationer för att få stöd och att söka rådgivning eller stödgrupper.

  1. Vilka är de olika klassificeringarna av leukemi baserat på progressionshastighet?

Akut leukemi utvecklas snabbt medan kronisk leukemi utvecklas långsammare.

  1. Vilken typ av blodceller påverkar lymfocytisk leukemi?

Lymfocytisk leukemi påverkar lymfoida celler.

  1. Vilken roll spelar mutationer i DNA i utvecklingen av leukemi?

Mutationer i DNA leder till onormal celltillväxt i benmärgen som orsakar leukemi.

  1. Vilka är potentiella tecken på att någon bör uppsöka läkare angående möjliga leukemisymptom?

Långvariga tecken eller symtom som oförklarlig viktminskning eller återkommande infektioner bör föranleda ett läkarbesök.