Kronisk njursjukdom

Kronisk njursjukdom, även kallad kronisk njursvikt, beskriver den gradvisa förlusten av njurfunktion. Njurarna filtrerar bort avfall och överflödiga vätskor från blodet, som sedan utsöndras i urinen. När kronisk njursjukdom har nått ett avancerat stadium kan farliga nivåer av vätska, elektrolyter och avfall ansamlas i kroppen.

I de tidiga stadierna av kronisk njursjukdom kan du ha få tecken eller symtom. Kronisk njursjukdom kanske inte blir uppenbar förrän din njurfunktion har försämrats avsevärt. Behandlingen av kronisk njursjukdom inriktas på att bromsa utvecklingen av njurskadan, vanligtvis genom att kontrollera den underliggande orsaken. Kronisk njursjukdom kan utvecklas till njursvikt i slutstadiet, vilket är dödligt utan artificiell filtrering (dialys) eller njurtransplantation.

SYMPTOM

Tecken och symtom på kronisk njursjukdom utvecklas med tiden om njurskadan fortskrider långsamt. Tecken och symtom på njursjukdom kan inkludera:

Tecken och symtom på njursjukdom är ofta ospecifika, vilket innebär att de också kan orsakas av andra sjukdomar. Eftersom dina njurar är mycket anpassningsbara och kan kompensera för förlorad funktion, kan det hända att tecken och symtom inte uppträder förrän oåterkallelig skada har uppstått.

NÄR DU BÖR UPPSÖKA LÄKARE

Boka tid hos din läkare om du har några tecken eller symtom på njursjukdom.

Om du har ett medicinskt tillstånd som ökar risken för kronisk njursjukdom kommer din läkare sannolikt att övervaka ditt blodtryck och din njurfunktion med urin- och blodprov under regelbundna mottagningsbesök. Fråga din läkare om dessa tester är nödvändiga för dig.

ORSAKER

Kronisk njursjukdom uppstår när en sjukdom eller ett tillstånd försämrar njurfunktionen, vilket leder till att njurskadan förvärras under flera månader eller år.

Sjukdomar och tillstånd som vanligtvis orsakar kronisk njursjukdom inkluderar:

RISKFAKTORER

Faktorer som kan öka risken för kronisk njursjukdom inkluderar:

KOMPLIKATIONER

Kronisk njursjukdom kan påverka nästan alla delar av din kropp. Potentiella komplikationer kan inkludera:

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

För att minska risken för kronisk njursjukdom:

HANTERING OCH STÖD

Att få diagnosen kronisk njursjukdom kan vara oroande. För att hjälpa dig att hantera dina känslor:


FRÅGOR

  1. Vad är kronisk njursjukdom?

Kronisk njursjukdom innebär en gradvis förlust av njurfunktionen över tid.

  1. Vilka är symtomen på kronisk njursjukdom?

Symtomen kan bland annat vara illamående, kräkningar, trötthet, förändringar i urinproduktionen och högt blodtryck.

  1. Vad orsakar kronisk njursjukdom?

Orsakerna är bland annat diabetes, högt blodtryck, glomerulonefrit och polycystisk njursjukdom.

  1. Vilka är riskfaktorerna för kronisk njursjukdom?

Riskfaktorer inkluderar diabetes, högt blodtryck, rökning, fetma, familjehistoria av njursjukdom.

  1. Hur diagnostiseras kronisk njursjukdom?

Diagnosen innebär blodprov, urinprov, avbildningstester som ultraljud och ibland en biopsi.

  1. Hur behandlas kronisk njursjukdom?

Behandlingen syftar till att kontrollera underliggande orsaker och hantera komplikationer med hjälp av läkemedel som ACE-hämmare eller diuretika.

  1. Vilka livsstilsförändringar rekommenderas för att hantera kronisk njursjukdom?

Livsstilsförändringar inkluderar att hålla en hälsosam vikt, undvika rökning och överdriven alkoholkonsumtion.

  1. Hur kan man hantera en diagnos av kronisk njursjukdom?

Andra strategier är att ta kontakt med stödgrupper, upprätthålla rutiner, hålla sig fysiskt aktiv och prata med personer som man litar på.

  1. Vilka komplikationer kan uppstå vid kronisk njursjukdom?

Komplikationer kan bland annat vara vätskeansamling som leder till svullnad eller lungödem, hjärtsjukdomar, anemi, benproblem och nedsatt immunförsvar.

  1. Vilka behandlingsalternativ finns för njursjukdom i slutstadiet?

Njursjukdom i slutstadiet kan kräva dialys eller en njurtransplantation för överlevnad.