Höftfraktur

DEFINITION A

höftfraktur är en allvarlig skada, med komplikationer som kan vara livshotande. Risken för höftfraktur ökar med åldern. Äldre människor löper högre risk för höftfrakturer på grund av försvagade ben, flera mediciner, dålig syn och balansproblem.

SYMPTOM

ORSAKER

Höftfrakturer kan orsakas av allvarliga stötar eller fall, särskilt hos äldre vuxna med svaga ben.

RISKFAKTORER

Faktorer som bidrar till höftfrakturer är ålder, minskad bentäthet, syn- och balansproblem, kön, kroniska sjukdomar, vissa mediciner, näringsproblem, fysisk inaktivitet samt tobaks- och alkoholbruk.

Komplikationer: Höftfrakturer kan minska självständigheten, öka risken för ytterligare fall och frakturer och leda till komplikationer som blodproppar, liggsår, infektioner och muskelförlust.

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Frågor som din läkare kan ställa är bland annat om du nyligen har fallit eller skadat dig, smärtans svårighetsgrad, förmåga att bära vikt på det skadade benet, sjukdomshistoria, mediciner, levnadsvanor, familjehistoria med benbrott eller osteoporos.

TESTER OCH DIAGNOS

Diagnosen baseras vanligtvis på symtom och bekräftas med röntgen. MRT eller benskanning kan beställas vid behov. Höftfrakturer förekommer ofta i lårbenshalsen eller det intertrokantära området.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Behandlingen innefattar kirurgi (inre reparation eller ersättning), rehabilitering (sjukgymnastik) och medicinering (bisfosfonater för att minska risken för andra frakturer).

Livsstil och huskurer: Hälsosamma livsstilsval som tillräckligt intag av kalcium och D-vitamin, regelbunden motion för benstyrka och balans, undvikande av rökning och överdriven alkoholkonsumtion, bedömning av risker i hemmet, ögonkontroller och kontroll av biverkningar av mediciner kan bidra till att förebygga höftfrakturer.


FRÅGOR

  1. Vilka är symptomen på en höftfraktur?

Oförmåga att röra sig efter ett fall

Svår smärta i höften/ljumsken

Oförmåga att bära vikt på det skadade benet

Stelhet, blåmärken, svullnad i höftområdet

Kortare ben på den skadade sidan

Utåtvändning av benet på den skadade sidan

  1. Vilka är riskfaktorerna för höftfrakturer?

Åldersrelaterad minskad bentäthet

Syn- och balansproblem

Kvinnligt kön

Kroniska medicinska tillstånd

Vissa mediciner

Näringsbrister

Fysisk inaktivitet

Användning av tobak och alkohol

  1. Hur diagnostiseras en höftfraktur?

Baserat på symtom

Bekräftat med röntgen

MR- eller benundersökningar kan beställas vid behov

  1. Vilka är behandlingsalternativen för en höftfraktur?

Kirurgi (intern reparation eller utbyte)

Rehabilitering (sjukgymnastik)

Medicinering (bisfosfonater)

  1. Hur kan livsstilsförändringar bidra till att förebygga höftfrakturer?

Tillräckligt intag av kalcium och D-vitamin

Regelbunden viktbärande träning

Undvik rökning och överdrivet drickande

Riskbedömning i hemmet

Regelbundna ögonkontroller

  1. Vilka komplikationer kan uppstå i samband med en höftfraktur?

Blodproppar

Liggsår

Infektioner i urinvägarna

Lunginflammation

Förlust av muskelmassa

  1. Vem löper högre risk att drabbas av höftfraktur?

Äldre individer

Personer med försvagat skelett (osteoporos)

Människor med syn/balansproblem

  1. Varför har kvinnor en högre incidens av höftfrakturer än män?

Kvinnor tappar bentäthet snabbare efter klimakteriet på grund av minskade östrogennivåer.

  1. Hur bidrar fysisk inaktivitet till risken för höftfrakturer?

Viktbärande övningar bidrar till att stärka skelettet; brist på aktivitet kan leda till lägre bentäthet.

  1. Vilken roll spelar bisfosfonater i förebyggandet av andra höftfrakturer?

Bisfosfonater kan bidra till att minska risken för en andra höftfraktur genom att förbättra bentätheten.