Misshandel av barn

All avsiktlig skada eller misshandel av ett barn under 18 år anses vara barnmisshandel. Barnmisshandel omfattar fysiska, sexuella, känslomässiga övergrepp och försummelse. Oftast, barnmisshandel orsakas av någon som barnet känner och litar på, ofta en förälder eller annan släkting. Om du misstänker barnmisshandel, rapportera det till rätt myndigheter.

SYMPTOM

Ett barn som utsätts för övergrepp kan bland annat visa tecken på att dra sig undan från vänner eller vanliga aktiviteter, beteendeförändringar, depression, ångest, frekvent frånvaro från skolan och upproriskt beteende. De specifika tecknen beror på vilken typ av övergrepp det rör sig om.

Fysiska övergrepp - tecken och symtom

Tecken och symtom på sexuella övergrepp

Emotionella övergrepp - tecken och symtom

Tecken och symtom på försummelse

Föräldrarnas beteende

Föräldrarnas beteenden som kan tyda på barnmisshandel är att de visar liten omsorg om barnet, använder hårda disciplinmetoder, skyller problem på barnet och begränsar barnets kontakt med andra.

När ska man söka hjälp?

Om du misstänker att ett barn missbrukas, sök omedelbart hjälp genom att kontakta lämpliga myndigheter som en lokal barnskyddsbyrå eller ringa räddningstjänsten. Hälso-och sjukvårdspersonal är enligt lag skyldiga att rapportera misstänkta fall av barnmisshandel.

RISKFAKTORER

Faktorer som kan öka risken för att någon ska bli våldsam är t. ex. en historia av att ha blivit misshandlad som barn, psykisk sjukdom, familjekris eller -stress, ekonomisk stress, dålig förståelse för föräldraskap och missbruk.

KOMPLIKATIONER

Barnmisshandel kan få livslånga konsekvenser som leder till fysiska funktionsnedsättningar, beteendeproblem som brottslighet eller våld, känslomässiga problem som låg självkänsla och psykiska störningar som depression och PTSD.

BEHANDLINGAR och läkemedel

Samtalsterapi kan hjälpa barn som utsatts för övergrepp att lära sig att lita på varandra igen och att hantera jobbiga känslor. Terapi kan också hjälpa föräldrar att lära sig hälsosamma föräldrastrategier. Organisationer som Childhelp National Child Abuse Hotline kan ge information och hänvisningar.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

Enkla åtgärder för att skydda barn från exploatering är att ge dem kärlek och uppmärksamhet, lära dem om personlig säkerhet, övervaka deras aktiviteter noga, känna deras vårdnadshavare väl, betona vikten av att säga nej till obekväma situationer, lära ut säkerhetsåtgärder på nätet och söka stöd vid behov.

HANTERING OCH STÖD

Om ett barn berättar om övergrepp för dig:

– Uppmuntra dem att prata om det - Försäkra dem om att det inte är deras fel - Erbjuda komfort och stöd - Anmäl missbruk - Sök läkarvård vid behov

Om övergreppet har skett i skolan, informera skolmyndigheterna förutom att rapportera det till lämpliga organ.


FRÅGOR

  1. Vilka är de olika typerna av barnmisshandel?

Fysisk misshandel, sexuella övergrepp, känslomässiga övergrepp, vanvård.

  1. Vilka är några tecken på fysisk misshandel hos barn?

Oförklarliga skador, inkonsekventa förklaringar till skador.

  1. Hur kan föräldrarnas beteende indikera potentiella övergrepp mot barn?

Visar liten omtanke om barnet, hårda disciplinmetoder.

  1. Vem ska du kontakta om du misstänker att ett barn missbrukas?

Lokal barnskyddsbyrå eller räddningstjänst.

  1. Vilka är riskfaktorerna för att bli en missbrukande individ?

Historia av att ha blivit misshandlad som barn, psykisk sjukdom.

  1. Hur kan samtalsterapi hjälpa barn som blivit utsatta för övergrepp?

Det kan hjälpa dem att lära sig att lita på varandra igen och hantera jobbiga känslor.

  1. Vad finns det för livsstilsstrategier för att skydda barn från utnyttjande?

Ger kärlek och uppmärksamhet, lär ut personlig säkerhet.

  1. Vad ska du göra om ett barn avslöjar övergrepp för dig?

Uppmuntra dem att prata om det och försäkra dem om att det inte är deras fel.

  1. Varför är tidigt ingripande viktigt vid misstänkt barnmisshandel?

Det ökar chanserna till återhämtning för barnet.

  1. Hur kan du bidra till att förebygga barnmisshandel i din kommun?

Genom att känna ditt barns vårdgivare väl och betona personliga säkerhetsåtgärder.