Diabetisk ketoacidos

DEFINITION

Diabetisk ketoacidos är en allvarlig komplikation av diabetes som uppstår när kroppen producerar höga halter av syror i blodet, så kallade ketoner. Det utvecklas när kroppen inte kan producera tillräckligt med insulin, vilket leder till nedbrytning av fett som ett alternativt bränsle och ansamling av giftiga syror i blodomloppet som kallas ketoner.

SYMPTOM

ORSAKER

Diabetisk ketoacidos utlöses vanligen av sjukdomar, problem med insulinbehandlingen, stress, trauma, hög feber, operation, hjärtinfarkt eller alkohol-/drogmissbruk.

RISKFAKTORER

Risken för diabetisk ketoacidos är högst hos personer med typ 1-diabetes som är yngre än 19 år och ofta missar insulindoser.

KOMPLIKATIONER

Komplikationer vid behandling av diabetisk ketoacidos är lågt blodsocker, låg kaliumhalt och svullnad i hjärnan. Om sjukdomen lämnas obehandlad kan den leda till medvetslöshet och vara dödlig.

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

När du söker medicinsk hjälp för diabetisk ketoacidos ska du vara beredd att lämna information om dina tecken och symtom, diabetesdiagnos, senaste blodsocker- och ketonnivåer, aptitstatus, andningssvårigheter, senaste sjukdomar eller infektioner, stress- och traumahistoria, alkohol- och droganvändning, följsamhet till behandlingsplanen för diabetes och övergripande diabeteshantering.

TESTER OCH DIAGNOS

Blodprov som mäter blodsockernivån, ketonnivån och blodets surhetsgrad används för att diagnostisera diabetisk ketoacidos. Ytterligare tester som blodelektrolyttester, urinanalys, röntgen av bröstet eller elektrokardiogram kan beställas för att kontrollera om det finns komplikationer.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Behandlingen innefattar vätskeersättning för att återfukta kroppen, elektrolytbyte för att upprätthålla normal cellfunktion och insulinbehandling för att vända de processer som orsakar diabetisk ketoacidos. Ytterligare behandling kan behövas beroende på underliggande utlösande faktorer eller komplikationer.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

För att förhindra diabetisk ketoacidos:


FRÅGOR

  1. Vad är diabetisk ketoacidos?

Diabetisk ketoacidos är en allvarlig komplikation av diabetes som kännetecknas av höga syranivåer i blodet, så kallade ketoner, på grund av otillräcklig insulinproduktion.

  1. Vilka är symtomen på diabetisk ketoacidos?

Symtomen är överdriven törst, täta urinträngningar, illamående/kräkningar, buksmärtor, svaghet/trötthet, andnöd, fruktdoftande andedräkt och förvirring.

  1. När ska jag uppsöka läkare för diabetisk ketoacidos?

Sök medicinsk hjälp om du upplever kräkningar utan tolerans för mat/vätska eller om du har höga blodsocker-/ketonnivåer som inte svarar på hembehandling.

  1. Vad orsakar diabetisk ketoacidos?

Utlösande faktorer kan vara sjukdomar som infektioner eller lunginflammation och problem med insulinbehandlingen, t. ex. missade doser.

  1. Vem har högre risk för diabetisk ketoacidos?

Individer med typ 1-diabetes som är yngre än 19 år och ofta missar insulindoser löper högre risk.

  1. Vilka komplikationer kan uppstå vid behandling av diabetisk ketoacidos?

Behandlingskomplikationer kan inkludera lågt blodsocker (hypoglykemi), lågt kalium (hypokalemi) och svullnad i hjärnan (hjärnödem).

  1. Hur diagnostiseras diabetisk ketoacidos?

Diagnosen omfattar blodprover för glukos-/ketonnivåer och surhetsgrad. Ytterligare tester som elektrolyttester eller bilddiagnostik kan göras för att kontrollera om det finns komplikationer.

  1. Vilka behandlingar används vid diabetisk ketoacidos?

Behandlingen omfattar vätske-/elektrolytbyte och insulinbehandling. Ytterligare behandlingar kan behövas beroende på underliggande utlösande faktorer eller komplikationer.

  1. Hur kan diabetisk ketoacidos förebyggas?

Förebyggande strategier omfattar effektiv hantering av diabetes genom livsstilsförändringar och regelbunden kontroll av blodsocker/ketonnivåer.

  1. När ska man söka akutvård vid misstanke om diabetisk ketoacidos?

Akutvård bör sökas om höga blodsockernivåer med överskott av ketoner förekommer tillsammans med symtom som kräkningar eller andningssvårigheter.