Attention-deficit / hyperactivity disorder (ADHD) hos barn

DEFINITION

ADHD är ett kroniskt tillstånd som drabbar miljontals barn och som kännetecknas av svårigheter med uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivt beteende. Även om symtomen kan förbättras med åldern, fortsätter vissa individer att uppleva utmaningar i vuxen ålder. Behandlingen består av medicinering och beteendeinriktade insatser.

SYMPTOM

Symtom på ADHD är koncentrationssvårigheter, glömska, impulsivitet, hyperaktivitet och svårigheter att följa instruktioner. Det är vanligare hos män än hos kvinnor, och beteendet skiljer sig åt mellan pojkar och flickor.

ORSAKER

Den exakta orsaken till ADHD är okänd, men genetiska och miljömässiga faktorer spelar sannolikt en roll i utvecklingen.

RISKFAKTORER

Riskfaktorer för ADHD är bland annat förekomst av sjukdomen i släkten, exponering för gifter under graviditeten, för tidig födsel och missbruk hos modern.

KOMPLIKATIONER

Barn med ADHD kan ha problem med skolarbetet, låg självkänsla, svårigheter med sociala interaktioner och en ökad risk för drogmissbruk. Det är också vanligt med samexisterande tillstånd som inlärningssvårigheter och humörstörningar.

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

När du söker vård för ett barn som visar tecken på ADHD är det viktigt att du ger detaljerad information om barnets symtom och sjukdomshistoria. Ställ frågor om möjliga orsaker och tillgängliga behandlingar.

TESTER OCH DIAGNOS

Att diagnostisera ADHD innebär en omfattande utvärdering baserad på medicinska undersökningar, informationsinsamling, intervjuer och ADHD-betygsskalor. Specifika kriterier från Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders måste uppfyllas för en diagnos.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Behandlingsalternativen för ADHD omfattar stimulerande läkemedel som metylfenidat och amfetaminderivat, icke-stimulerande läkemedel som atomoxetin, beteendeterapi, rådgivning och livsstilsförändringar. Medicinsäkerhet och potentiella biverkningar bör diskuteras med vårdgivare.

ALTERNATIV MEDICIN Alternativa behandlingar för ADHD, t. ex. yoga eller specialdieter, har inte vetenskapligt bevisats vara effektiva. Rådgör med hälso- och sjukvårdspersonal innan du överväger några alternativa åtgärder.

HANTERING OCH STÖD

Att ta hand om ett barn med ADHD kan vara en utmaning för familjer. Strukturerade rutiner, positiv disciplin, att föregå med gott exempel, att upprätthålla sunda familjerelationer och att söka stöd från resurser eller stödgrupper kan hjälpa till att hantera tillståndet på ett effektivt sätt.


FRÅGOR

  1. Vilka är symptomen på ADHD hos barn?

Symtomen är bland annat koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet, glömska, impulsivitet och svårigheter att följa instruktioner.

  1. Vilka är riskfaktorerna för ADHD?

Bland riskfaktorerna finns familjehistoria med sjukdomen, exponering för gifter under graviditeten, för tidig födsel och missbruk hos modern.

  1. Hur diagnostiseras ADHD hos barn?

För att ställa diagnos krävs läkarundersökningar, informationsinsamling, intervjuer med familjemedlemmar och lärare samt uppfyllande av specifika kriterier som beskrivs i diagnosmanualer.

  1. Vilka behandlingar finns tillgängliga för barn med ADHD?

Behandlingen omfattar mediciner (stimulerande och icke stimulerande), beteendeterapi, rådgivning och livsstilsförändringar.

  1. Finns det alternativmedicinska alternativ för att hantera ADHD-symtom?

Alternativa behandlingar som yoga eller specialdieter har inte vetenskapligt bevisats vara effektiva; rådgör med vårdpersonal innan du överväger dem.

  1. Hur kan föräldrar klara av att ta hand om ett barn med ADHD?

Föräldrar kan klara sig genom att etablera strukturerade rutiner, använda positiva disciplinstrategier, själva föregå med goda exempel, vårda sunda familjerelationer, söka stöd från resurser eller stödgrupper.

  1. Vilka är komplikationerna av obehandlad ADHD hos barn?

Obehandlad ADHD kan leda till akademiska utmaningar, låg självkänsla, sociala svårigheter, ökad risk för drogmissbruk och samexisterande tillstånd som inlärningssvårigheter eller humörstörningar.

  1. Kan vuxna ha ADHD om de inte fick diagnosen som barn?

Ja, det stämmer! Många får sin diagnos under barndomen eller tonåren när symtomen är som mest framträdande, men vissa vuxna kan få sin diagnos senare i livet.

  1. Finns det ett botemedel mot ADHD?

Det finns inget botemedel mot ADHD, men behandlingsalternativ kan hjälpa till att hantera symtomen på ett effektivt sätt.

  1. Hur viktigt är det med tidig diagnos och tidiga insatser för att hantera ADHD?

Tidig diagnos och tidiga insatser är avgörande eftersom de kan ha en betydande inverkan på sjukdomens utgång genom att hjälpa barnen att lära sig strategier för att lyckas akademiskt och socialt.