Virala hemorragiska febrar

DEFINITION

Virala hemorragiska feber är infektionssjukdomar som stör blodets förmåga att koagulera, vilket leder till inre blödningar som kan variera från relativt små till livshotande. Några exempel på virala hemorragiska feber är Dengue, Ebola, Lassa, Marburg och gul feber. Dessa sjukdomar finns oftast i tropiska områden och ses vanligtvis hos individer som nyligen har rest internationellt.

SYMPTOM

Symtom på viral hemorragisk feber kan vara hög feber, trötthet, yrsel, muskelvärk, svaghet och kan i svåra fall leda till blödningar under huden eller i inre organ. Andra tecken på allvarliga infektioner kan vara chock, störningar i nervsystemet, koma, delirium, njur- och leversvikt.

ORSAKER

De virus som orsakar virala hemorragiska febrar finns naturligt hos djur och insekter som myggor, fästingar, gnagare och fladdermöss. Virusen överförs vanligen genom kontakt med infekterade djur, människor eller insekter. Varje virus har specifika värddjur och geografiska områden där de är vanliga.

RISKFAKTORER

Faktorer som ökar risken för att drabbas av viral hemorragisk feber är bland annat att bo i eller resa till områden där viruset är vanligt, att arbeta med smittade personer eller djur, att dela sprutor vid droganvändning, att ha oskyddat sex och att arbeta i miljöer med gnagare.

KOMPLIKATIONER

Viral hemorragisk feber kan leda till allvarliga komplikationer som påverkar olika organ som hjärnan, ögonen, hjärtat, njurarna, levern, lungorna och mjälten. I vissa fall kan dessa komplikationer vara dödliga.

TESTER OCH DIAGNOS

Att diagnostisera viral hemorragisk feber kan vara utmanande på grund av överlappande symtom med andra sjukdomar. Läkare kan fråga om medicinsk historia och reseinformation och utföra laboratorietester på blodprover för att bekräfta en diagnos.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Även om det inte finns någon specifik behandling för de flesta virala hemorragiska feber, kan antivirala läkemedel som ribavirin hjälpa till att förkorta förloppet för vissa infektioner. Stödjande vård inklusive vätskeersättningsterapi och njurdialys kan vara nödvändig i svåra fall.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

Förebyggande av virala hemorragiska febrar omfattar vaccination när sådan finns (t. ex. vaccin mot gula febern), undvikande av mygg- och fästingbett genom att bära skyddskläder och använda avskräckande medel i utbrottsområden samt åtgärder för att förhindra gnagarangrepp i bostadsutrymmen.


FRÅGOR

  1. Vilka är några exempel på virala hemorragiska feber?

Denguefeber

Ebola

Lassa

Marburg

Gul feber

  1. Hur överförs virala hemorragiska feber?

Genom kontakt med infekterade djur, människor eller insekter.

  1. Vilka är vanliga symtom på virala hemorragiska feber?

Hög feber

Utmattning

Yrsel

Muskelvärk

Svaghet

  1. Hur kan virala hemorragiska feber diagnostiseras?

Genom laboratorietester på blodprover.

  1. Finns det någon specifik behandling för de flesta virala hemorragiska feber?

Ingen specifik behandling finns; stödjande vård är nödvändig.

  1. Vad är en förebyggande åtgärd för virala hemorragiska febrar?

Vaccination när det är möjligt.

  1. Vilka organsystem kan påverkas av komplikationer av dessa feber?

Hjärna

Ögon

Hjärta

Njurar

Lever

Lungor

Mjälten

  1. Vilka faktorer ökar risken för att få dessa feber?

Boende/resa till endemiska områden

Arbete med smittade individer/djur

Delning av sprutor för droganvändning

  1. Hur kan man skydda sig mot myggor och fästingar som bär på dessa virus?

Använda skyddskläder

Använda myggmedel

  1. Varför är tidig diagnos viktig för behandling av virala hemorragiska feber?

För att förhindra allvarliga komplikationer och förbättra resultaten